۱۳۸۹ تیر ۳, پنجشنبه

سازمان آزادیبخش بلوچستان اعدام عبدلمالک ریگی رامحکوم می کند


شهادت عبدالمالک ريگی، اين قهرمان حماسی تاريخ بلوچ وبلوچستان را که امروز يکشنبه ۲۰ جون

۲۰۱۰، درتهران به دست فاشيستهای ايرانی اعدام شد را به جندالله، اعضای خانواده، ملت بلوچ وتمامی آزاديخواهان منطقه وجهان تسليت گفته واميدوارم که خون اين عزيز و هزاران بلوچ ديگری که قدم در راه رهائی ملت خويش گذاشتند و مردانه جنگيدند و جام شهادت نوشيدند، به هدرنخواهد رفت و دير يا زود بساط جوروستم ازسرزمين پاک بلوچستان برچيده خواهد شد. امروز رژیم هم بداند که عبدالمالک برای همیشه زنده است و زنده خواهد ماند و نهضت مالکی دمار از روزگار متجاوزان و اشغالگران درخواهد آورد و آن روز نزدیک است که ملت بلوچ به عزت و آزادی برسند و متجاوزان با ذلت و خفت بلوچستان را ترک کنند.

ياد شهيد عبدالمالک گرامی و راهش پررهروباد

سازمان آزادیبخش بلوچستان

هیچ نظری موجود نیست: