۱۳۸۹ تیر ۳, پنجشنبه

ياد شهيد عبدالمالک گرامی و راهش پررهروباد.


شهادت عبدالمالک ريگی، اين قهرمان حماسی تاريخ بلوچ وبلوچستان را که امروز يکشنبه ۲۰ جون ۲۰۱۰، درتهران به دست فاشيستهای ايرانی اعدام شد را به جندالله، اعضای خانواده، ملت بلوچ وتمامی آزاديخواهان منطقه وجهان تسليت گفته واميدوارم که خون اين عزيز و هزاران بلوچ ديگری که قدم در راه رهائی ملت خويش گذاشتند و مردانه جنگيدند و جام شهادت نوشيدند، به هدرنخواهد رفت و دير يا زود بساط جوروستم ازسرزمين پاک بلوچستان برچيده خواهد شد. ياد شهيد عبدالمالک گرامی و راهش پررهروباد.

اميربلوچ
۲۰۱۰ـ ۰۶ـ۲۰

هیچ نظری موجود نیست: